Bakgrunn

Varegg IL har over mange år arbeidet med å realisere drømmen om en idrettshall og «bydelshus» under Mulebanen.  Etter mange runder med ulike alternativer, forelå det i 2020 et mulighetsstudie tegnet av Fortunen arkitekter i forbindelse med detaljreguleringen av området.  Dette ble Backe bedt om å gi en budsjettpris på.  Med dette utgangspunktet ble det inngått en samspillsavtale mellom Varegghallen AS og Backe Bergen AS i mars 2021.  Avtalen omfattet planlegging og prosjektering av Varegghallen frem til endelig løsning og kontrakt om en totalentreprise.  Slik kontrakt ble inngått i april 2022 – etter et år med samspill.

Varegghallen — et løft for bydelen

Mulebanen har gjennom generasjoner vært et naturlig samlingspunkt for unge og gamle i Fjellsiden. Det vil den fortsatt være, men i tillegg får bydelen tilgang en flerbrukshall med flere spilleflater, saler og styrkerom, garderober, kiosker og forsamlingslokaler, klubbarealer og arealer for undervisningsformål. Det blir etablert et kjøkken med god kapasitet for å betjene brukerne under arrangementer for klubben og med mulighet til utleie til befolkningen i området.

I tillegg bidrar hallen til å lette parkeringsutfordringene i området med en parkeringsetasje delvis tiltenkt som områdeparkering som alternativ til gateparkering.  Det er satt av betydelige arealer til parkering av sykler og el-sykler med lademuligheter. 

Varegghallen vil bli mer enn en idrettshall – den vil bli et møtepunkt for befolkningen i området som trekker linjen fra historien om Mulebanen og dens betydning helt gjennom forrige århundre og inn i fremtiden med et variert tilbud som skaper gode minner hos barn, unge og eldre i kommende generasjoner i Fjellsiden.  

Nøkkeltall

Nøkkeltall Enhet Enhet
Brutto gulvareal 7799 m2
Tomtestørrelse 3850 m2
Område for lagring 143 m2

Aktører
Backe Bergen As
Sartor & Drange As